Fundats for Bridgefonden

 

Navn, hjemsted og formål:
§ 1

Fondens navn er ”Bridgefonden”, herefter kaldet Fonden.

Fondens hjemsted er Danmark. Fonden har ved stiftelsen adresse Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.


§ 2

Fonden er en almennyttig selvejende institution, der har til formål at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos børn og unge og hos ældre, og anden hermed forbundet aktivitet.

Fonden kan yde støtte til bridgeklubber og andre sammenslutninger, til bridgehold og til enkeltpersoner.

Støtte kan ydes som lån eller som uddeling.
 
Fonden er uafhængig af Danmarks Bridgeforbund.


Formue og gæld:
§ 3

Fondens grundkapital udgør 251.000 kr.

Fondens grundkapital består af de midler, som Fonden modtager i forbindelse med sin stiftelse, og hvad der træder i stedet herfor, samt hvad Fonden modtager som arv, gave eller andre donationer, med mindre giveren eller Fondens bestyrelse bestemmer, at det modtagne skal anvendes til uddeling.

Bestyrelsen kan foretage henlæggelser af eventuelt overskud såvel til grundkapital som til senere uddeling.

Fondens midler anbringes efter fondslovgivningens regler.

Fonden må ikke påtage sig kaution eller anden sikkerhedsstillelse for gæld.

 

Bestyrelse:
§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer.

1 medlem skal være udpeget af Danmarks Bridgeforbunds hovedbestyrelse,

De øvrige medlemmer udpeges blandt aktive bridgespillere og Fondens donatorer.

Fondens første bestyrelse består af:

1 Christen Winther Obel
2. Dorte Krak
3. Morten Larsen
4. Jens Auken
5. Lida Hulgaard

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen, dog således at

 Bestyrelsesmedlem 1 afgår efter 2 år.
 Bestyrelsesmedlem 2 (og 4) afgår efter 3 år.
 Bestyrelsesmedlemmerne 3 (og 5) afgår efter 4 år.

Medlemmer af hovedbestyrelsen i Danmarks Bridgeforbund og/eller ansatte i forbundet kan ikke udgøre stemmeflertallet i bestyrelsen.


§ 5

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der ved formandens forfald træder i formandens sted.


§ 6

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.


§ 7

Bestyrelsen indkaldes skriftligt af formanden, når denne skønner, at der er behov herfor. Der afholdes minimum 1 årligt bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder skal i øvrigt indkaldes, når 2 af bestyrelsens medlemmer skriftligt anmoder formanden herom.

Bestyrelsesmøder kan også afholdes pr. telefon eller via et elektronisk medie.


§ 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de mødende.
§ 9

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.


§ 10

Der ydes ikke bestyrelsens medlemmer vederlag for bestyrelsesarbejdet. Der kan betales rimelige omkostninger til dækning af nødvendig transport, ophold og fortæring i forbindelse med Fondens aktiviteter.

Fonden kan undtagelsesvis og i forbindelse med specifik aktivitet betale mindre vederlag til enkeltpersoner (herunder også bestyrelsesmedlemmer) for særligt omfattende arbejdsindsats.


§ 11

Bestyrelsen kan ansætte sekretærbistand, medarbejdere og undervisere mv. til bl.a. administration og varetagelse af det forberedende arbejde vedrørende behandlingen af ansøgninger til Fonden samt til opfyldelse af Fondens formål.


§ 12

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


Regnskab:
§ 13

Fondens regnskabsår er kalenderåret.


Ændring af fundats, opløsning mm.
§ 14

Til ændring af nærværende fundats kræves enstemmighed i bestyrelsen.

Ændring af fundatsen kræver for at være gyldig desuden godkendelse af Fondsmyndigheden.


§ 15

Bestyrelsen kan beslutte, at Fonden opløses, hvis der er enighed herom i bestyrelsen.

Såfremt det vedtages at opløse Fonden, påhviler det bestyrelsen at påse, at Fondens midler i et og alt anvendes til det i den til enhver tid gældende fundats bestemte formål.

Bestyrelsens beslutning herom skal godkendes af fondsmyndigheden.


Således vedtaget på Fondens stiftende møde den 1. juli 2013


Dorthe Krak    Christen Winther Obel    Morten Larsen   Jens Auken    Lida Hulgaard


 

Powered by